ویزا تیپس

ویزا تیپس

شهروندانِ ایرانی‌ می توانند بدونِ ویزا یا با اخذِ ویزا در بدوِ ورود، به ۴۰ کشورِ جهان سفر کنند.

البته شرایطِ گرفتنِ ویزای هر کشور نه تنها با کشورهای دیگر متفاوت است بلکه این شرایط برای متقاضیان هم بر اساسِ شرایطی که دارند هم متفاوت می‌باشد. سکونت داشتن در خارج از ایران، دانشجو بودن یا شاغل بودن، میزانِ حسابِ بانکی‌ و … در نوع مدارکِ درخواستیِ ویزا تاثیر می گذارند. مهم‌ترین نکته برای اخذ ویزای توریستی این هست که هوشیارانه اقدام کنید و با توجه به شرایطِ بدِ سیاسی ایران همیشه جانبِ احتیاط رو رعایت کرده و نه تنها تمامِ مدارک درخواستی بلکه اطلاعات مفیدِ اضافی هم به مدارک درخواست شده ضمیمه کنید و تصمیمگیری برای دریافتِ ویزای توریستی را برای مامورِ سفارت راحت تر کنید.

من در این قسمت سعی‌ می‌کنم تجربه خودم برای دریافت ویزاهای کشورهای مختلف را با شما در میان بگذارم، و امیدوارم نه تنها به اطلاعاتِ کسانی‌ که قصدِ سفر دارن کمک کند بلکه مشوقی برای بیشتر سفر کردن نیز باشد..

Visa requirements for Iranian citizens.png
Visa requirements for Iranian citizens

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe