بُهُل

بُهُل

IMG_6109

یکشنبه‌ 7 جون:

تپه‌های شکلاتی

صبحِ زود با صدای پیغام روی گوشیِ کریس که خبرِ بچه دار شدنِ خواهرش رو می داد از خواب بیدار شدیم. به سمتِ بندر برای رفتن به بهل با کشتی ساعتِ ۸ شدیم‌، هزینه این مسیر نفری ۸۰۰ پزو هست برای بلیطِ رفت‌ وبرگشتِ این مسیرِ ۲ ساعته. چون کمی‌ زود به جزیره‌ رسیدیم ترجیح دادیم قبل از رفتن به هتل کمی‌ بگردیم. اول به کلیسای بایکلن  Baycalan و بعد برای دیدنِ میمون های شبگردِ هندی ( Tarsier ) به پناهگاهشون در منطقه جنگلی‌ رفتیم و از اونجا به رستورانی که داخل کشتی بود و مسیری رو روی رود طی‌ میک رد و از یک قبیله ای هم دیدن کردیم‌، از اونجا برای دیدن تپّه های معروفِ چاکلت هیلز رفتیم و بعد به هتل رفتیم که بسیار نزدیک به ساحلِ النا Alona Beach بود. برای غذا خوردن در رستوران های کنارِ ساحل آپشن بسیار هست .  از جاییکه من دوباره احساسِ ناخوشی می‌کردم بعد از خوردنِ غذا به هتل برگشتیم.

IMG_6182

دوشنبه 8 جون

طبقِ معمول صبحِ زود از خواب بیدار شدیم و برای تورِ جزیره‌ ها به ساحل رفتیم. مقصدِ ما Balicasag و جزیره‌ های ویرجین Virgin Islands بود. زوجِ دیگری‌ هم تو این سفر همراهِ ما بودند که اهلِ چین بودند. Balicasag برای اسنورکلینگ بسیار جای زیبایی بود‌ و آبِ دریا مثلِ کریستال شفاف بود از اونجا به ویرجین ایسلند رفتیم که جزیره بسیار کوچیک و مذهبی‌ با مجسمه های مسیح و مریم بود‌ و آب اطرافِ این جزیره تا ۳۰ متر بسیار کم عمق بود و راه رفتن در اطراف جزیره بسیار لذت بخش هست.

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe