بَنوواِ

بَنوواِ

IMG_5971

چهارشنبه

صبحِ زود برای رفتن به Banuae از ساگادا با جیپ به سمت Bontoc حرکت کردیم. مستقیم به هتل رفتیم و از اونجا بلیطِ اتوبوس برای برگشت را تهیه کردیم و بعد از خوردنِ غذا با موتور (۳ چرخه که وسیله معمولِ رفت‌ و آمد هست) به دیدنِ شالیزارهای برنج و قبیله ای قدیمی‌ رفتیم.

IMG_5848

پنج شنبه‌

ساعت 8.15 صبح به سمتِ باید به همراه راهنما حرکت کردیم. تا جائیکه میشد با سه چرخه رفتیم و بقیه مسیر پیاده روی.

شالیزار های باید شبیهِ آمفی تئاتر هستند و نقط عطفِ این قسمت از سفر محسوب میشن. پیاده روی تو این مسیر مثلِ راه رفتن بینِ کارتِ پستال هست. در این مسیر از آبشاری که آبرِ فریز هم داشت عبور کردیم اما از جای که خیلی‌ سرد بود ترجیح دادیم شنا نکنیم.

Leave a Reply

Copyright © 2013 Persian Brit Adventures
Designed by Aida Ratcliffe